Kyrkorna på Gotland

KRÄKLINGBO

Av den äldsta kyrkan, som enligt målad inskrift i koret invigdes åt S:t Nicolaus år 1211, kvarstår koret och en del av långhuset; koret hade ursprungligen absid, vars grundmurar kan skönjas i marken utanför. Det nuvarande långhuset uppfördes omkring 1300, varvid västra delen av gamla långhuset revs. Kyrkan fick sålunda tre rumsenheter utan att något torn byggdes. Vid ombyggnaden tillkom de båda gotiska portalerna. På norra kormuren finns en svit romanska målningar, vilka skadades redan när sakristiedörren bröts upp omkring 1300. Vid restaureringen 1908 blev den hårt restaurerad och större delen av den nedre avdelningen nymålades. Målningarna liknar de franskpåverkade målningarna i Bjäresjö i Skåne och torde ha varit färdiga vid kyrkans invigning 1211. Vid sidan av målningarna i Mästerby är dessa de enda bevarade romanska målningarna av västeuropeisk stilkaraktär på Gotland. Altar skåpet med målningar på dörrarnas yttersidor anses vara ett gotländskt arbete från början av 1500-talet och är som sådant en sällsynthet. Triumfkrucifixet är från senare delen av 1200-talet. Jochim Sterling från Visby förfärdigade predikstolen 1687. Barockdopfunten med snidat lock tillkom 1670. Vid norra korväggen står en delvis stympad korbänk med en snidad fågeldrake på gaveln. Delar av dess sidostycke och målade ryggpanel med en svit helgonbilder från förra hälften av 1300-talet har bevarats (Gotlands fornsal).

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm