Kyrkorna på Gotland

HAVDHEM

Gravar från den äldsta kristna tiden, som påträffats på kyrkogården, tyder på att en kyrka fanns här redan på 1000-talet. Den nu stående kyrkans äldsta del är koret, från det tidigare 1100-talet, vilket tillbyggdes med en av blindarkader smyckad absid omkring 1200, samtidigt med att långhuset uppfördes. Korets portal är senare insatt; den har skulpturer av "Calcarius " . Betraktar man långhusets sydfasad finner man att det från början var högre och avslutat med rundbågsfris, sågtandlist och gesims. När det byggdes om kan ej med säkerhet fastställas. Det nuvarande galleritornet uppför des vid 1200-talets mitt. Interiörens tunnvalv tillkom 1841;tornkammarens valv dekorerades 1692. Altartavlan målades 1667 av Johan Bartsch d.y. och predikstolen förfärdigades 1679 av Jochim Sterling och målades av Andreas Hamborger 1685. Då fick kyrkan också sin dopfunt. Av medeltida konst kan interiören uppvisa endast en fragmentarisk ornamentmålning i norra absidfönstret av den rysk-bysantinska skolan omkring 1200 och en ängel från en Bebådelseframställning, som nu kröner predikstolens baldakin.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm