Kyrkorna på Gotland

HALLA

Av den äldsta kyrkan återstår långhuset från omkring 1200, byggt av huggna kalkstenskvadrar. På en av stenarna i portalomfattningen ses en ryttarfigur som starkt påminner om Sighrafs reliefer i Grötlingbo. Tornet med hög tunnväld bottenvåning tillkom något senare. En planerad ombyggnad av kyrkan igångsättes omkring 1350 med uppförandet av det gotiska koret, vars portal uppvisar samma blandning av stiliserade och naturalistiska växtmotiv som sydportalen i Boge. Av en väggdekor i koret av Passionsmästaren från mitten av 1400-talet återstår endast fragment, men välbehållna apostlafigurer målade av honom finns på insidorna av sakramentskåpets dörrar. Övriga väggmålningar, framställande bl.a. S. Göran och draken och S.Martin och tiggaren, utfördes i början av 1500-talet. Dopfunten är ett välbevarat verk av "Hegwald" från 1100-talets förra hälft eller mitt. Långhuset täcks av en 1697 målad plafond, framställande Yttersta domen, omgiven av målade akantusornament, imiterande den fastlandssvenska slottsbarockens stucktak. Samtidigt tillkom predikstolen, och altartavlan hade uppsatts 1686. Alla dessa markanta inslag i kyrkointeriören bekostades av rådman Hindrick Schmidt i Visby och hans hustru.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm