Kyrkorna på Gotland

GULDRUPE

Kanske redan i slutet av 1000-talet stod här en träkyrka, av vilken bara två stympade bitar av portalens omfattning bevarats (Gotlands fornsal). De i relief skurna drakslingorna med bl.a. drakens huvud och en fågelvinge visar att i ornamenten inflätats en skildring av hur hjälten Sigurd dödar draken Fafner och bemäktigar sig hans skatt. Samma motiv ur den hedniska forntidssagan återfinns på flera norska stavkyrkor. Denna träkyrka ersattes i slutet av l l O0-talet av en byggnad av huggen kalksten, som utökades med ett torn i början av 1200-talet. Den pyramidformiga tornhuven är av stort intresse, då den bibehållit sin ursprungliga form och resvirket till stor del är det ursprungliga; det finns på stockarna inhuggna runor till ledning för tornbyggarna. Det gotiska koret med sakristia uppfördes i slutet av 1200-talet. Längre än så hann inte den planerade ombyggnaden av kyrkan. Interiören är enkel: den medeltida dekoren inskränker sig till röd-grå kvadermålning i triumfbågen (kanske av Halvard, jfr Anga! ) På ett medeltida sidoaltare på triumfbågens södra sida tronar en S:t Olofs bild från senare delen av 1200-talet. Dopfunten i tornkammaren är ett arbete från l 100-talet av " Byzantios".

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm