Kyrkorna på Gotland

GRÖTLINGBO

Lämningarna av en äldre kyrka har påträffats under den nuvarandes golv. Det var en tornlös absidkyrka, av vilken en avsevärd mängd reliefsmyckat fasadmaterial bevarats i den väldiga kyrka - "Sudrets katedral" - som uppfördes av "Egypticus" vid mitten av 1300-talet. Dessa skulpturer, ger oss lösryckta bilder ur en lång rundbåge fris, delvis skildrande en jakt liksom i Väte. Arbetet har tillskrivits stenmästaren Sighraf, som var verksam i slutet av 1100-talet och omkring 1200. Den ovanligt välbevarade dopfunten är också huggen av honom. Till denna romanska kyrka foga des i början av 1200-talet det nuvarande tornet med en västportal prydd med reliefer, huvudsakligen fabeldjur, av stenmästaren "Calcarius" (jfr Fole! ) De för Egypticus karakteristiska groteska ansiktsmaskerna stirrar mot besökaren från den praktfulla långhusportalen, genom vilken han stiger in i en ljus och luftig treskeppig hall, som öppnar sig mot koret med en vid, profilerad triumfbåge, där en tvärbjälke, trabes, uppbär ett triumfkrucifix från mitten av 1200-talet, vars mått tyder på att den äldre kyrkan till vilken det hört bör ha haft ganska ansenliga dimensioner. I koret finns valvoch väggmålningar av "Egypticusmålaren", en muralmålare som varit knuten till Egypticus byggnadshytta. Kännetecknande för honom är valvdekoren med de ilskna drakarna med varghuvuden. Liksom målningarna tillkom även glasmålningarna i kor fönstren i samband med Egypticusbyggets färdigställande. Predikstolen är en mycket intressant pjäs, daterad 1548 och prydd med danska riksvapnet samt bilder av Luther, Melanchton, kejsar Karl V och andra av reformationstidens stora personlig heter. Den skänktes till Mariakyrkan i Visby av den danske länsherren Eiler Hardenberg och hans maka och kom till Grötlingbo sedan domkyrkan 1689 fått en ny predikstol. Målningarna i långhusvalven är från 1700-talet och på 1740-talet dekorerades bänkdörrarna med utmärkt vackra blomstermålningar. En ny dopfunt i barockstil anskaffades på 1700-talet som ett led i kyrkointeriörens modernisering.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm