Kyrkorna på Gotland

BRO

Kyrkan kan ge oss en standardlektion i gotländsk kyrkobyggnadshistoria. Tornet är oproportionerligt litet i förhållande till kyrkan som helhet. Det beror på att det fick stå kvar när en äldre liten kyrka i övrigt revs för att ge plats åt en nybyggnad. Det är en silhuett som ofta återkommer på gotländska kyrkor och den kan alltid tolkas på samma sätt. Koret byggdes först, vid mitten av 1200-talet, sannolikt av byggmästaren Lafrans Botvidarson, som känns igen på den sirliga, brodyrartade portalornamentiken. När man mot slutet av århundradet byggde nytt långhus använde man de gamla finhuggna fasadstenarna med deras rundbågefriser och djurskulpturer av 1100 talstyp. Det är tack vare sådant i många kyrkor återanvänt stenmaterial som vi kan få en god bild av 1100-talets eljest försvunna, rikt bildsmyckade kyrkor. Långhusets portalskulpturer, huvudsakligen framställande Bebådelsen och Jesu födelse, hör till det finaste i gotländsk gotisk stenhuggarkonst - som franska katedralskulpturer i miniatyr. Framför tornets södra sida byggdes på 1300-talet ett inclusorium såsom i Atlingbo. Lägg märke till den i väggen inlagda bildstenen från 400-talet! Inredningen har en enhetlig karolinsk karaktär. Målningarna i valven-delvis " utstofferade" på 1690-talet - är liksom figursviten över triumfbågen från byggnadstiden. Där ses Kristus tronande omgiven av Maria och Johannes döparen, S. Bartolomeus och St. Olof samt ett par donatorsfigurer.
Till Bro vallfärdade man på medeltiden på grund av att kyrkan ägde en relik av Kristi kors. Därom erinrar en plattysk inskrift på 1400-talsklockan som i översättning Iyder: Det helga kors i Bro, det vare oss nådigt, därför bliva vi glada. Sitt rykte som hemort för hjälpande krafter bevarade denna ''offerkyrka" genom århundraden. Man skänkte pengar till kyrkan med bön om eller tack för hjälp, särskilt var detta vanligt bland sjömän, och sådana gåvor har kyrkan fått ännu i vårt århundrade.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 Föregående

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna

©1997 Created by Sören_Gannholm