Kyrkorna på Gotland

AKEBÄCK

Botair av Akebäck var enligt Gutasagans trovärdiga berättelse den man som byggde den första kyrkan i Visby, den första på Gotland som stånda fick Han torde då inte heller ha försummat att bygga en kyrka på sin gård i Akebäck, men alla spår av denna träkyrka är försvunna. Akebäcks kyrka byggdes ändå ganska tidigt, i slutet av 1100-talet, och är en av de få helgjutna romanska kyrkorna på ön. Tornet är visserligen ett femtital år senare men bryter inte på något sätt anläggningens romanska karaktär: den är kärv och enkel men välproportionerad. En enda liten skulptur detalj från 1100-talskyrkan har bevarats: i korportalens omfattning finns en relief som visar en liggande man med en hammare. Troligen har hans egendomliga ställning gett upphov till den gamla sägnen att bilden gjorts till minne av en man som vid kyrkobygget störtade ned från ställningen och slog ihjäl sig. Sannolikare är att stenen blivit felaktigt inmurad och att bilden föreställer en stenmästare med sitt arbetsredskap; i Skåne och Västergötland är det inte sällsynt att byggmästaren på detta sätt avbildats i en romansk kyrkoportal.-Kyrkans interiör är lika enkel som exteriören. Kvader imiterande målning finns över portalen från tornets byggnadstid. I korvalvet bör man lägga märke till tre inmurade "ljudkrukor" av lergods med öppningarna mot kyrkorummet. Det är en rätt sällsynt akustisk finess för att förstärka resonansen i kyrkan, (I katedralen i Famagusta på Cypern finns hela valv murade av sådana krukor.).- Inredningen från 1600-talets slut och 1700-talets förra hälft har enhetlig gotländsk barockkaraktär.

Foto Hans Hemlin

Text Dr. Bengt G Söderberg


 

 Tillbaka till kartan

 Nästa

Alfabetisk förteckning över kyrkorna


©1997 Created by Sören_Gannholm